วิทยากร รณพรหม ชุนงาม

ประวัติการศึกษา  :

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และองค์การ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (NIDA)
  • นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต  (รางวัลเรียนดียอดเยี่ยมตลอดหลักสูตร)   สาขาการประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • นิเทศศาสตร์บัณฑิต  (เกียรตินิยมอันดับ  2)  สาขาการประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัด ชลบุรี
 
 
ประวัติการทำงาน  : (สังเขป)
• อดีตคณบดีคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  จังหวัดนครสวรรค์
• คณะทำงานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• อาจารย์พิเศษคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยภาครัฐ  และเอกชน
• วิทยากรหลักสูตรการพัฒนาองค์กร  กลยุทธ์การสร้างทีมงาน  และการจัดกิจกรรม  Walk  Rally  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
• Recreation  Director  บริษัท  Use  Head  จำกัด
• ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา  คณะนิเทศศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาด  บริษัท  Easy  Press
• ผู้ช่วยนักวิจัย  โครงการสำรวจความจำเป็นทางสุขภาพฯ  ของคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ
• ผู้ช่วยนักวิจัย  กองสุขศึกษา  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
• อาจารย์พิเศษประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์
• อาจารย์พิเศษคณะวิทยาการจัดการ  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
• อาจารย์พิเศษคณะวิทยาการจัดการ  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
• ที่ปรึกษาสถาบันกวดวิชาเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมทหาร  จังหวัดจันบุรี
• ที่ปรึกษาด้านสื่อสารการตลาด  และพัฒนาระบบองค์กร  หจก.  หลานนายสา   จังหวัดอุดรธานี  (โชว์รูมรถยนต์มือ  2)
• ที่ปรึกษา  และนักจัดรายการวิทยุ  สถานีวิทยุชุมชนมิ่งมงคล  จังหวัดอุดรธานี  FM. 88.0  MHz  และ  FM  106.75  MHz
• Course  Organizer   และ  Training  Manager  หจก.  กู๊ด  คอมมิวนิเคชั่น 

• ฯลฯ

Visitors: 34,701