การบริการด้าน Training มี 3 รูปแบบ

1.Public Training : บริษัทดำเนินการจัด
หลักสูตรตาม Trend การพัฒนาและจากแบบ
สอบถามที่ลูกค้าต้องการ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ในแต่ละหลักสูตร
2.In-House Training : บริษัท จะดำเนินการ
จัดฝึกอบรม ภายในองค์กรของท่าน ตามแผนการ
พัฒนาบุคลากร
3.Coach (Group Coach) : บริษัท มีทีมผู้สอน
ถ่ายทอดความรู้สำหรับผู้บริหารที่มากด้วยประสบการณ์
และเชี่ยวชาญในการโค้ช ระดับผู้บริหาร ทั้งระดับต้น
ระดับกลาง และระดับสูง ตามความต้องการของทาง
ผู้บริหารระดับสูง หรือเจ้าของบริษัทฯ
 
Visitors: 47,437