Sport Day Event

การรวมองค์กร พนักงาน หน่วยงานต่างๆภายในบริษัท จัดการแข่งขัน เพื่อการสมานสามัคคี และร่วมสนุกกันอย่างสนุกสนาน และมีความหมาย....

Visitors: 49,231