รายชื่อหลักสูตรงานอบรม ปี 2552 - 2562

·      หลักสูตรอบรม lovemark 4.0

·      หลักสูตรอบรม Customer  4.0

·      หลักสูตรอบรม Click to successful with fulfill based managing for happiness 2018

·      หลักสูตรอบรม Service Excellent  4.0 

·      หลักสูตรอบรม Instructor Development Program

·     หลักสูตรอบรม Work In Innovative

·      หลักสูตรอบรม สู่ความเป็นเลิศในไอซีทีภาครัฐ

·      หลักสูตรอบรม สร้างสรรค์พลังแห่งรักสู่วัฒนธรรมความสำเร็จขององค์กร

·      หลักสูตรอบรม กลยุทธ์สร้างเสน่ห์วิทยากรมืออาชีพ

·      หลักสูตรอบรม การเป็นวิทยากรที่มีประสิทธิภาพ

·      หลักสูตรอบรม พลิกความสำเร็จสู่องค์กร

·      หลักสูตรอบรม สร้างสรรค์พลังแห่งรักสู่วัฒนธรรมความสำเร็จขององค์กร

·      หลักสูตรอบรม เสริมสร้างพลังบริการและการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

·      หลักสูตรอบรม ศิลปะการพูดและการนำเสนอ

·      หลักสูตรอบรม กลยุทธ์สื่อสารและประสานงานให้มีประสิทธิภาพ

·      หลักสูตรอบรม เทคนิคการสอนงาน..................

·      หลักสูตรอบรม ปฏิวัติการขายแบบซับซ้อนและลูกค้ารายใหญ่

·      หลักสูตรอบรม บริหาร บริการ พิชิตใจลูกค้าให้เป็นขาประจำ

·      หลักสูตรอบรม 7 ขั้นตอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายยุคใหม่

·      หลักสูตรอบรม บริการให้โดนใจ ด้วยกลยุทธ์ CRM

·      หลักสูตรอบรม เสริมสร้างพลังทีมด้วย การสร้างและพัฒนาทีมงาน

·      หลักสูตรอบรม ทำอย่างไรให้ลูกค้าเป็นขาประจำ

·      หลักสูตรอบรม กลยุทธ์สื่อสาร ประสานงาน

·      หลักสูตรอบรม หัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

·      หลักสูตรอบรม 7 ขั้นตอนการขายยุคใหม่

·      หลักสูตรอบรม ทักษะการเป็นหัวหน้างาน สำหรับ หัวหน้างานระดับปฏิบัติการ

·      หลักสูตรอบรม ทักษะการขายสมัยใหม่สำหรับ Telesales & Telemarketing

·      หลักสูตรอบรม บริหารบริการพิชิตใจลูกค้า ขาประจำ

·      หลักสูตรอบรม การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน

·      หลักสูตรอบรม การสร้างและพัฒนาทีมงาน

·      หลักสูตรอบรม การสร้างทัศนคติเชิงบวก เพื่อความสำเร็จของงาน

·      หลักสูตรอบรม ผู้จัดการมืออาชีพ ทำงานแบบมือโปร

·      หลักสูตรอบรม กลยุทธ์ช่วงชิงลูกค้ากลับคืนด้วย CRM

·      หลักสูตรอบรม บริหาร บริการสู่ความเป็นเลิศ

·      หลักสูตรอบรม การจัดการข้อโต้แย้ง และการวางแผนการขาย

·      หลักสูตรอบรม การขายแบบซับซ้อน และลูกค้ารายใหญ่ เพื่อเอาชนะในภาวะเศรษฐกิจยุคใหม่

·      หลักสูตรอบรม ศิลปะการเขียน การพูด และการนำเสนอ

·      หลักสูตรอบรม สินเชื่อ ยิ้มได้ (กลยุทธ์ บริการให้เป็นเลิศ)

·      หลักสูตรอบรม เทคนิคเป็นผู้นำ ผู้ตาม มีประสิทธิภาพ องค์กรต้องการ

·      หลักสูตรอบรม กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้า...ให้เป็นขาประจำ

·      หลักสูตรอบรม ทักษะการขาย เจรจาโน้มน้าวสมัยใหม่

·     หลักสูตรอบรม ทักษะการขายสมัยใหม่ สำหรับ Telesales & Telemarketing

·      หลักสูตรอบรม การเพิ่มศักยภาพ/พัฒนาทักษะหัวหน้างาน

·      หลักสูตรอบรม เทคนิคการสร้าง ระบบบริการให้เป็นเลิศ

·      หลักสูตรอบรม บริหารเสน่ห์ ชาย-หญิง ทำงานประสบความสำเร็จอย่างเหนือชั้น

·      หลักสูตรอบรม กลยุทธ์เข้าใจ/พิชิตใจนาย ทำงานประสิทธิภาพสูงประทับใจนาย

·      หลักสูตรอบรม ยกระดับงานบริการที่เหนือชั้นของ Call Center

·      หลักสูตรอบรม การเสริมสร้างพลังทีม

·      หลักสูตรอบรม ปิดการขาย อย่างมีชั้นเชิง/ลูกค้าพอใจ

·      หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การสื่อสารและประสานงานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นสุข

·      หลักสูตรอบรม ยกระดับงานบริการที่เหนือชั้นของ Call Center

·      หลักสูตรอบรม คิดอย่างผู้นำ และผู้ตาม

·      หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การบริการให้เป็นเลิศและให้ลูกค้ากลับมารับบริการอีก

·      หลักสูตรอบรม การเพิ่มศักยภาพ/พัฒนาทักษะหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

·      หลักสูตรอบรม การทำงานเป็นทีมและการสร้างสัมพันธภาพภายในองค์กร

·      หลักสูตรอบรม ทักษะ ศิลปะและบุคลิกภาพเพื่อการบริการอย่างมืออาชีพ

·      หลักสูตรอบรม การวางแผน และกำหนดกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่

·      หลักสูตรอบรม ทักษะการขายสมัยใหม่ เจรจาต่อรอง และโน้มน้าวใจ

·      หลักสูตรอบรม กลยุทธ์เอาชนะข้อโต้แย้ง และคำปฏิเสธของลูกค้า

·      หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ CRM และการสร้างความพึงพอใจสำหรับลูกค้า

·      หลักสูตรอบรม การเพิ่มศักยภาพ/พัฒนาทักษะหัวหน้างาน

·     หลักสูตรอบรม การทำงานเป็นทีมและการสร้างสัมพันธภาพภายในองค์กร

·      หลักสูตรอบรม การเพิ่มศักยภาพ/พัฒนาทักษะหัวหน้างาน

·      หลักสูตรอบรม ทักษะและเทคนิคการสื่อสารอีเมล์ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

·      หลักสูตรอบรม Super Admin

·      หลักสูตรอบรม เทคนิคและทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

·      หลักสูตรอบรม เทคนิคการสร้างความคิดเชิงบวก

·      หลักสูตรอบรม บุคลิกภาพ /ทักษะ ศิลปะการต้อนรับและการบริการที่ประทับใจ

·      หลักสูตรอบรม ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการบริการอย่างมืออาชีพ

·      หลักสูตรอบรม เทคนิคการสื่อสารและการให้บริการทางโทรศัพท์

·      หลักสูตรอบรม ภาวะผู้นำ สำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ มืออาชีพ

·      หลักสูตรอบรม พลังแห่งการสร้างทัศนคติและความคิดเชิงบวกสู่ความสำเร็จ

·      หลักสูตรอบรม การบริหารเวลาและการวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ

·      หลักสูตรอบรม ปิดการขาย ด้วยกลยุทธ์การบริหารความต้องการของลูกค้า

·      หลักสูตรอบรม การตลาดที่แตกต่างเชิงรุกสมัยใหม่สู่ชัยชนะ

·      หลักสูตรอบรม สร้างจิตสำนึกรักองค์กร พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาทีม

·      หลักสูตรอบรม การบริหารเวลาและการวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

·      หลักสูตรอบรม พัฒนาทักษะหัวหน้างานสู่ความเป็นมืออาชีพ

·      หลักสูตรอบรม ทักษะและเทคนิคการให้บริการที่เป็นเลิศ สู่ความประทับใจ

·      หลักสูตรอบรม เพิ่มศักยภาพ / พัฒนาทักษะหัวหน้างานสู่ความเป็นมืออาชีพ

·      หลักสูตรอบรม ภาวะผู้นำ สำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ มืออาชีพ

·      หลักสูตรอบรม ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ / ผู้ช่วยผู้บริหาร อย่างมืออาชีพ

·      หลักสูตรอบรม กลยุทธ์เอาชนะข้อโต้แย้ง และคำปฏิเสธของลูกค้า

·      หลักสูตรอบรม ศิลปะการสื่อสาร และการประสานงาน ที่มีประสิทธิภาพ

·      หลักสูตรอบรม กลยุทธ์เอาชนะข้อโต้แย้ง และคำปฏิเสธของลูกค้า

·      หลักสูตรอบรม กลยุทธ์สมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการขายอสังหาริมทรัพย์

·      หลักสูตรอบรม สื่อสารอีเมล์ด้วยภาษาอังกฤษ ให้สัมฤทธิ์ผล

·      หลักสูตรอบรม ทักษะการขายสมัยใหม่ เจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจ

·      หลักสูตรอบรม การวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่

·      หลักสูตรอบรม การให้บริการอย่างเหนือชั้นของ Call Center

·      หลักสูตรอบรม ทักษะการสอนงาน การให้คำปรึกษา และการแนะนำงาน

·      หลักสูตรอบรม เทคนิคการควบคุมและติดตามงาน

·      หลักสูตรอบรม สื่อสารอีเมล์ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ ให้สัมฤทธิ์ผล

·     หลักสูตรอบรม การวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่

·      หลักสูตรอบรม ศิลปะการสื่อสาร และการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

·     หลักสูตรอบรม พลังแห่งการคิดบวก และความสามารถทางด้านอารมณ์

·      หลักสูตรอบรม การเพิ่มศักยภาพ พัฒนาทักษะหัวหน้างาน

·      หลักสูตรอบรม มนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพในการทำงานสู่ความสำเร็จ

·      หลักสูตรอบรม การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

·      หลักสูตรอบรม เสริมเขี้ยวเล็บการขายเพื่อชัยชนะในการขายทุกรูปแบบ

·      หลักสูตรอบรม การสื่อสาร และการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

·     หลักสูตรอบรม กลยุทธ์เอาชนะข้อโต้แย้ง และคำปฏิเสธของลูกค้า

·      หลักสูตรอบรม สร้างจิตสำนึกรักองค์กร พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาทีม

·      หลักสูตรอบรม สร้างจิตสำนึกรักองค์กร พัฒนาตนพัฒนางานสู่ความสำเร็จ

·      หลักสูตรอบรม การสื่อสาร และการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

·      หลักสูตรอบรม การสื่อสาร/การมอบหมายงานเพื่อพัฒนาทักษะหัวหน้างาน

·      หลักสูตรอบรม ภาวะผู้นำ สำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ มืออาชีพ

·      หลักสูตรอบรม การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน

·      หลักสูตรอบรม ทักษะการขายสมัยใหม่ เจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจ

·      หลักสูตรอบรม เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีทัศนคติเชิงบวก ฯ

·      หลักสูตรอบรม 7 ขั้นตอนการขายยุคใหม่

·     หลักสูตรอบรม พลังแห่งการคิดบวก และ การทำงานเป็นทีม

·      หลักสูตรอบรม สร้างจิตสำนึกรักองค์กร พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาทีม

·      หลักสูตรอบรม เทคนิคการทำงานเป็นทีมและการสร้างสัมพันธภาพในองค์กร/ทีม

·      หลักสูตรอบรม สร้างจิตสำนึกรักองค์กร พัฒนาตนพัฒนางานสู่ความสำเร็จ

·      หลักสูตรอบรม ทักษะการสอนงาน การให้คำปรึกษา และการแนะนำงาน

·      หลักสูตรอบรม ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการ มือโปรฯ

·      หลักสูตรอบรม ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

·      หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพ สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

·      หลักสูตรอบรม สร้างจิตสำนึกรักองค์กร พัฒนางาน พัฒนาทีม สู่ความสำเร็จ

·      หลักสูตรอบรม การวิเคราะห์และกำหนด Competency

·      หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ

·      หลักสูตรอบรม คิดและขายให้ได้อย่างโปร

·      หลักสูตรอบรม การเพิ่มศักยภาพ / พัฒนาทักษะ หัวหน้างาน

·      หลักสูตรอบรม กลยุทธ์ปิดการขายลูกค้าแบบองค์กรอย่างมืออาชีพ

·      หลักสูตรอบรม ศิลปะการสื่อสาร และการประสานงาน ที่มีประสิทธิภาพ

·      หลักสูตรอบรม บริการให้เป็นเลิศ เพื่อเพิ่มยอดขาย

·      หลักสูตรอบรม เทคนิคการสอนงาน ให้ได้งาน และใจลูกน้อง

·     หลักสูตรอบรม ศิลปะการสื่อสารทางโทรศัพท์ให้ประทับใจ

·      หลักสูตรอบรม ศิลปะการสื่อสารและการประสานงาน

·     หลักสูตรอบรม ศิลปะการสื่อสาร การพูด และการนำเสนอ

·      หลักสูตรอบรม ศิลปะการพูด เจรจาต่อรอง และเพิ่มยอดขาย

·      หลักสูตรอบรม การเพิ่มศักยภาพ พัฒนาทักษะหัวหน้างาน

·      หลักสูตรอบรม บริการด้วยหัวใจ ใครๆก็กลับมา

·      หลักสูตรอบรม ศิลปะสื่อสารทางโทรศัพท์ให้ประทับใจ

·      หลักสูตรอบรม การบริหารความต้องการของลูกค้าแบบมีประสิทธิภาพ

·      หลักสูตรอบรม ทักษะการสอนงาน การให้คำปรึกษา และการแนะนำงาน

·      หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การขายลูกค้าแบบองค์กรและการบริหารลูกค้ารายใหญ่สมัยใหม่

·      หลักสูตรอบรม ศิลปะการสื่อสารการประสานงาน และการบริหารเวลา

·     หลักสูตรอบรม การบริหารเวลาสำหรับการทำงานที่เหนือกว่า

·      หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การวางแผนงาน และการบริหารแผนงาน

·      หลักสูตรอบรม เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

·     หลักสูตรอบรม สร้างจิตสํานึกรักองค์กร พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาทีม

·      หลักสูตรอบรม “Super Admin” พนักงานธุรการมือโปร ที่องค์กรอยากได้    

·      หลักสูตร อบรม การพัฒนาบุคลิกภาพ, มารยาท และการให้บริการที่เป็นเลิศ

·      หลักสูตรอบรม หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการจูงใจเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน

·      หลักสูตรอบรม การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ หัวข้อ ความเป็นผู้นำด้านความฉลาดทางอารมณ์

·      หลักสูตรอบรม เทคนิคและทักษะเพื่อปิดการขายอย่างมืออาชีพ

·      หลักสูตรอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพ, มารยาท และการให้บริการที่เป็นเลิศ

·     หลักสูตรอบรม หลักสูตร เสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของทีมงาน

·     หลักสูตรอบรม หลักสูตร การบริหารเวลา และวางแผนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ

·      หลักสูตรอบรม การให้บริการที่เป็นเลิศ สู่ความประทับใจ Customer Service Excellence

·      หลักสูตรอบรม หลักสูตร ทักษะการบริหารจัดการ สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการมืออาชีพ

·     หลักสูตรอบรม เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน ที่องค์กรต้องการ

·      หลักสูตรอบรม เทคนิคการสื่อสาร การประสานงานและการทำงานเป็นทีม อย่างมีประสิทธิภาพ

·      หลักสูตรอบรม เทคนิคการเขียนเอกสารทางธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ

·      หลักสูตรอบรม เทคนิคการขายและการให้บริการระดับมืออาชีพ

·     หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การขายแบบซับซ้อนและลูกค้ารายใหญ่

·      หลักสูตรอบรม “Smart Marketing & Customer 4.0

·      หลักสูตรอบรม เทคนิควิธีการรับมือและจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าระดับมืออาชีพ

·      หลักสูตรอบรม การวางแผนและจัดระบบงานที่มีประสิทธิภาพ

·      หลักสูตรอบรม เทคนิควิธีการรับมือและจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า

·      หลักสูตรอบรม หลักสูตร พลังแห่งการคิดรอบด้านอย่างเป็นระบบสู่การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ

·      หลักสูตรอบรม การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต

·      หลักสูตรอบรม สร้างจิตสํานึกรักองค์กร และการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อความสำเร็จขององค์กร

·     หลักสูตรอบรม การเพิ่มศักยภาพ / พัฒนาทักษะหัวหน้างาน

·      หลักสูตรอบรม สร้างจิตสํานึกรักองค์กร พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาทีม สู่ความสำเร็จ           

·      หลักสูตรอบรม เทคนิคการรับมือกับความขัดแย้งและลูกค้าที่มีปัญหา

·     หลักสูตรอบรม การบริการด้วยหัวใจ สู่ความสำเร็จขององค์กร

·    หลักสูตรอบรม เทคนิคการใช้เครื่องมือแผนภูมิการคิด ฝึกการคิด

·      หลักสูตรอบรม พัฒนาภาวะผู้นำ สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการมืออาชีพ

·      หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การขายแบบซับซ้อน และลูกค้ารายใหญ่

·      หลักสูตรอบรม สร้างจิตสํานึกรักองค์กร / แนวคิดทำงานเชิงบวกสู่ความสําเร็จ

·      หลักสูตรอบรม เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์งาน แบบมืออาชีพ

·      หลักสูตรอบรม พัฒนาภาวะผู้นำ สำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ มืออาชีพ

·      หลักสูตรอบรม การให้บริการที่เป็นเลิศ สู่ความประทับใจ

·      หลักสูตรอบรม เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน ที่องค์กรต้องการ

·      หลักสูตรอบรม สร้างจิตสํานึกรักองค์กร พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาทีม      

·      หลักสูตรอบรม พัฒนาภาวะผู้นำ สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการมืออาชีพ

·      หลักสูตรอบรม การทำงานภายใต้สภาวะกดดัน ให้มีประสิทธิภาพ

·      หลักสูตรอบรม จริยธรรมในการทำงาน สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

·      หลักสูตรอบรม การเสริมทักษะผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการรุ่นใหม่

·      หลักสูตรอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพ, มารยาท และการให้บริการที่เป็นเลิศ  

·      หลักสูตรอบรม มนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารเพื่อการทำงานที่สัมฤทธิ์ผลและการบริการที่เป็นเลิศ       

·      หลักสูตรอบรม เทคนิคการสื่อสาร ประสานงาน และการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ)

·      หลักสูตรอบรม ทักษะการสอนงาน (ทักษะการเป็นโค้ช) และการแนะนำงาน

·      หลักสูตรอบรม การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำหรับพนักงานขาย            

·      หลักสูตรอบรม การเพิ่มศักยภาพ / พัฒนาทักษะหัวหน้างาน

·      หลักสูตรอบรม เทคนิคการสื่อสาร ประสานงาน และการทำงานเป็นทีม

·      หลักสูตรอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ         

·      หลักสูตรอบรม พลังแห่งการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ

·      หลักสูตรอบรม ศิลปะการบังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

·      หลักสูตรอบรม การสร้างสรรค์บริการที่ประทับใจ Service Mind

·      หลักสูตรอบรม เทคนิคการแก้ปัญหาเมื่อลูกค้าไม่พอใจ...ระดับมืออาชีพ        

·      หลักสูตรอบรม นักบริการมืออาชีพ

·      หลักสูตรอบรม เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน

·      หลักสูตรอบรม เทคนิคการแก้ปัญหาเมื่อลูกค้าไม่พอใจ...ระดับมืออาชีพ

·      หลักสูตรอบรม “Super Admin” พนักงานธุรการมือโปร ที่องค์กรอยากได้ เจ้านายพอใจ

·      หลักสูตรอบรม ทักษะการสอนงาน (ทักษะการเป็นโค้ช) และการแนะนำงาน

·      หลักสูตรอบรม การบริการ ลูกค้าภายในด้วยหัวใจ สู่ความสำเร็จ

·      หลักสูตรอบรม แนวทางการพัฒนานักทรัพยากรบุคคล

·      หลักสูตรอบรม เทคนิคการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการวางแผนปฏิบัติ

·      หลักสูตรอบรม ทักษะและเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

·      หลักสูตรอบรม สร้างจิตสํานึกรักองค์กร พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาทีม      

·      หลักสูตรอบรม เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

·      หลักสูตรอบรม ทักษะและเทคนิคการสื่อสารอีเมล์ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

·      หลักสูตรอบรม เทคนิคการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการวางแผนปฏิบัติ

·      หลักสูตรอบรม ทักษะเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับนักขายมืออาชีพ

·      หลักสูตรอบรม เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

·      หลักสูตรอบรม สร้างจิตสำนึกรักองค์กร พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาทีมฯ

·      หลักสูตรอบรม ทักษะและเทคนิคการสื่อสารอีเมภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

·      หลักสูตรอบรม ภาวะผู้นำ สำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการมืออาชีพ

·      หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การนำเสนอขายสินค้าอย่างมืออาชีพ

·      หลักสูตรอบรม การบริหารเวลาและการวางแผนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ

·      หลักสูตรอบรม สร้างจิตสํานึกรักองค์กร พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาทีม      

·      หลักสูตรอบรม มนุษย์สัมพันธ์เพื่อการทำงานที่สัมฤทธิ์ผล  

·      หลักสูตรอบรม เพิ่มศักยภาพ / พัฒนาทักษะหัวหน้างาน

·      หลักสูตรอบรม เทคนิคการขายและการให้บริการอย่างประทับใจ


Visitors: 49,231